Kuriamas ugdymo turinys

Mes kuriame atviros prieigos ugdymo medžiagą, skirtą naudoti nuo septintos iki pat dvyliktos klasės. Medžiaga yra pateikiama pakankamai paprastai, kad ją suprastų jauni mokiniai, tačiau jos turinys nėra nuobodus ir ar primityvus, tad ją malonu bus naudoti ir dirbant su vyresnių klasių mokiniais.

Informacija grįsta faktais

Mūsų kuriama aplinkosauginio pilietiškumo ugdymo medžiaga principingai grįsta faktais, tad prisidedame prie kokybiško visuomenės informavimo. Tai būtina prielaida efektyviai aplinkosauginio pilietiškumo raiškai.

Plėtojamas mokslas

Projekto metu plėtojame naują aplinkosauginio pilietiškumo modelį, padėsiantį geriau suprasti, kodėl žmonės renkasi aktyviai rūpintis aplinkos išsaugojimu ir kaip tai paskatinti.

Kodėl tiriame aplinkosauginį pilietiškumą?

Aplinkosauginio pilietiškumo ugdymas yra vienas svarbiausių klimato kaitos sukeltų problemų sprendimo būdų. Šiandien ugdydami piliečius, kurie rūpinasi aplinkos apsauga, užtikriname, kad ateinančios kartos turės reikiamas žinias ir motyvaciją įveikti klimato kaitos problemas. Deja, kol kas nėra vieningų gairių bei įrodymais grįstų priemonių šiam tikslui pasiekti, ši stoka jaučiama tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu. Egzistuojantys teoriniai aplinkosauginio pilietiškumo modeliai stokoja pagrindimo tęstiniais ir intervenciniais tyrimais. Todėl, šio projekto kontekste bus atliekamas tęstinis intervencinis tyrimas, skirtas išsiaiškinti aplinkosauginio pilieti škumo formavimosi mechanizmą; intervencijai bus sukurta ir naudojama įrodymais grįsta ugdymo medžiaga, kuri galiausiai bus susisteminta į atviros prieigos metodinį leidinį Lietuvos ugdymo įstaigoms.

Kokio galutinio rezultato siekiame?

Norime parengti priemonę, kuri pristatytų faktines žinias natūralios aplinkos išsaugojimo klausimais. Tikime, kad per kokybišką informavimą galime pasiekti geriausius rezultatus, nes ankstesni mūsų tyrimai rodo, jog Lietuvos paaugliai išties nori rūpintis gamta. Mes siekiame norintiems gyventi gamtai draugišką gyvenimą jaunuoliams suteikti reikalingas žinias, kad jų priimami sprendimai būtų efektyvūs, pagrįsti ir sąmoningi.

Projekto finansavimas
Projektą finansuojanti institucija – Lietuvos Mokslo Taryba.
Projekto finansavimo sutarties Nr.: S-MIP-21-60
Projekto trukmė: 2021-09-01 – 2024-08-31
Projektą vykdo MRU Psichologijos instituto mokslininkai

Norintys prisijungti prie projekto gali su mumis susisiekti el. paštu: mykolas_poskus@mruni.eu